W ramach prowadzonej działalności oferuję usługi polegające na sporządzaniu oraz weryfikacji wszelkiego rodzaju kosztorysów robót budowlanych. Oferta współpracy skierowana jest zarówno do Wykonawców, jak również do Zamawiających, tj. podmiotów realizujących, bądź zlecających realizację robót budowlanych. Oferuję usługi polegające na sporządzaniu lub weryfikacji: kosztorysów inwestorskich,kosztorysów ofertowych,kosztorysów powykonawczych w następujacych branżach: roboty ziemne,konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego,roboty remontowe ogólnobudowlane,instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne,instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne,nawierzchnie na drogach i ulicach,roboty remontowe instalacji sanitarnych,roboty remontowe...
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej...
Niewielu Zamawiających zdaje sobie sprawę z tego, że udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych stanowi zaledwie pierwszy krok w drodze do sukcesu, jakim bez...
Dla wielu Wykonawców robót budowlanych ubiegających się o zamówienie publiczne już samo wygranie przetargu oznacza sukces. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, że...
Podstawowym elementem finansów publicznych obejmujących szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych są zamówienia publiczne. Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są...

Nasze usługi